Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů

Roční procentní sazbu nákladů na hotovostní (spotřebitelský) úvěr, půjčku (RPSN) vypočítáte dle uvedeného vzorce.

 

Vzorec RPSN:

 

Vzorec RPSN

 

 

K je pořadové číslo půjčky téže osoby
je číslo splátky
AK je výše půjčky číslo K
je výše splátky číslo K´
značí celkový souhrn
m je číslo poslední půjčky
je číslo poslední splátky
tK je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1
do dnů následných půjček č. 2 až m
tK' je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1
do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´
i je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat
(buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy nebo odjinudPoznámky:

a. Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

b. Počátečním dnem je den první půjčky.

c. Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

d. Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.

 

 

 

Hlavní strana